جهت تأمين نهاده بذر مورد نياز اجرای عمليات احيایي و توسعه جنگل و سرعت بخشیدن به برنامه جامع و اجرایي بوم سازگان زاگرس، کارگاه آموزشی محاوط بذرگيري روز سیزدهم شهريور با حضور نمايندگان مراكز تحقيقات منابع طبيعي أستان ها و روساي ادارات منابع طبيعي ١١ استان زاگرس نشین در موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع کشور برگزار شد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، در این کارگاه که به شکل پنل های تخصصي هدایت می شد، آقایان دكتر ثاقب طالبي،  دكتر صادق زاده و دكتر اسپهبدي از موسسه  تحقيقات جنگل ها و مراتع و آقايان دكتر فریبرز غيبي و مهندس پيرزاديان از سازمان جنگل‌ها به عنوان نمايندگان بخش اجرا در جايگاه اعضاي پنل مستقر شدند.
نمایندگان بخش تحقیقات و اجرا در این کارگاه جملگی بر ضرورت توجه بيشتر بر مباحث طراحي و جانمايي محاوط بذرگيري به لحاظ جنگل‌شناسي و اكولوژيكي و همچنين تنوع ژنتيكي تاكيد نموده و نکاتی را در خصوص شاخص‌ها، معيارها و ضوابط فني مد نظر در طراحي اين محوطه ها مطرح کردند.
بر اساس این گزارش از جمله موضوعی كه بطور ویژه مورد تاکید قرار گرفت، رعايت فاصله جانمايي محاوط بذرگيري در جنگل‌هاي زاگرس و همچنين توجه لازم به تعداد مناسب محاوط بذرگيري و فاصله آنها از یکديگر و نحوه انتخاب پاسخ هاي بذرده در محاوط منتخب بود كه در ادامه كارشناسان ستادي و أستاني با طرح سوالات تخصصي از اعضاي پانل پاسخ هاي لازم را در هر بخش دریافت کردند.

در پایان کارگاه آموزشی، فریبرز غيبي رئيس مركز جنگل هاي خارج از شمال به جمع بندی مطالب ارائه شده پرداخت و مقرر شد استان‌هاي زاگرس نشین حداكثر ظرف دو هفته نسبت به انتخاب محدودة پيشنهادي خود با همكاري مراكز تحقيقات منابع طبيعي استان ها اقدام نموده و نقشه پيشنهادي خود را بر أساس شاخص ها و ضوابط تعيين شده به مركز جنگل هاي خارج از شمال إرسال نمايند تا در مرحله بعد برأي انتخاب نهایي اين مناطق به عنوان محاوط بذرگيري انجام شود