معاون اداره امور مراتع استان گفت: باتوجه به فرارسیدن فصل چرا در مراتع قشلاقی، پروژه مدیریت چرا و کنترل دام در این مراتع اجرایی می شود.

به گزارش خبرنگار پیام طبیعت - وحیده ریاضی نیا بیان کرد: این پروژه که از اقدامات حفاظتی مهم در ایجاد تعادل دام و مرتع در عرصه های مرتعی به شمار می آید، در قالب طرح مدیریت پایدار منابع اجرا می شود.

وی با اشاره به اهمیت حفظ پوشش گیاهی و نقش ارزنده آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی افزود: هدف از این اجرا، حفظ منابع پایه همچون آب و خاک و فراهم کردن بستر مناسب تجدید حیات گیاهان مرتعی و به منظور جلوگیری از تخریب و ارتقای اکوسیستم عرصه های طبیعی می باشد. 

معاون اداره امور مراتع خاطرنشان ساخت: درصورت مشاهده هرگونه تخلف از قوانین و مقررات مربوط به چرای دام در مراتع با متخلف و متخلفین برخورد قانونی خواهد شد و متخلفین به مراجع قضایی معرفی و پروانه بهره برداری ایشان ابطال می گردد.

شایان ذکر است استان گلستان دارای 862 هزار هکتار مرتع می باشد که حدود 760 هزار هکتار از آن به مراتع قشلاقی اختصاص دارد.