اولین کارگاه آموزش تخصصی مأموریت ها و شرح وظایف یگان حفاظت ویژه 2400 نفر از نیروهای حفاظتی جنگل های هیرکانی به منظور توانمندسازی نیروهای حفاظتی در جهت حفظ و صیانت از عرصه های منابع طبیعی کشور در مجتمع آموزشی و توانمندسازی بهره برداران منابع طبیعی مهندس ساعی (کلارآباد) در حال برگزاری است.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی اسازمان جنگل ها، این کارگاه آموزشی با هدف آشنایی مدیران و ناظرین حوضه های آبخیز جنگل های هیرکانی با مفاهیم قوانین و مقررات منابع طبیعی، قوانین و مقررات اطفاء حریق، حقوق منابع طبیعی و شرح وظایف یگان حفاظت برگزار می شود.

 

بر اساس این گزارش،  هدف این کارگاه در مرحله نخست این است که تعداد 57 نفر از مدیران و ناظرین حوزه های آبخیز شمال کشور آموزش تخصصی تسهیل گری مباحث حفاظتی را فرا گرفته و سپس هر یک از این فراگیران در گروه های 50 نفره نسبت به انتقال آموزش فراگرفته به نیروهای قرقبان ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری 4 گانه شمال کشور با هماهنگی دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی و یگان حفاظت سازمان اقدام نمایند. 
این دوره آموزشی به مدرسی دکتر سید ناصر عمادی از روز دوشنبه بیست نهم دی ماه به مدت سه روز بصورت آنلاین با حضور تعدادی از نمایندگان مدیران و ناظرین حوضه های آبخیز جنگل های هیرکانی در حال برگزاری است.