در سی و نهمین جلسه شورای مدیران، مسعود منصور رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور درحکمی کامران پورمقدم مجری طرح ملی زراعت چوب را با حفظ سمت به سرپرستی مرکز جنگل های خارج از شمال منصوب کرد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، ریاست مرکز جنگل های خارج از شمال پیش از این برعهده فریبرز غیبی بود. غیبی اکنون به شورای عالی جنگل رفت و بر اساس حکم مسعود منصور به عضویت این شورا در آمد.
همچنین در حکمی دیگر از سوی رییس سازمان جنگل ها، محمدامین کیاپاشا به سرپرستی دفتر جنگلداری و امور بهره برداری این سازمان منصوب شد. مسئولیت این حوزه تا قبل از این برعهده محمدعلی معصومی بود. معصومی بازنشست شد و جای خود را به کیاپاشا معاون خود داد.
مسعود منصور که حفاظت از جنگل ها و مراتع و پیشگیری از قاچاق چوب در اولویت کاری اوست در ادامه انتصابات در حکمی سرهنگ پاسدار تورج علی نیا را به عنوان بازرس ویژه قاچاق چوب های جنگلی در منطقه شمال کشور منصوب کرد.

منصور در جلسه شورای مدیران خاطر نشان کرد: هر اقدامی که در بخش انتصاب مدیران انجام می شود بر اساس مشورت و بهره گیری از خرد جمعی است.
او همچنین افزود: یک مدیر وقتی در سازمان جنگل ها مسئولیت بر عهده می گیرد ماهها راستی آزمایی می شود و انتخاب یک مدیر به عنوان سرپرست صرفاً در همین راستاست.
او تاکید کرد:  اگر کسی مسئولیت پذیرفت و نتوانست وظایف خود را به خوبی انجام دهد حتی اگر دوره کوتاهی از مسئولیت اش در آن پست گذشته باشد قطعاً جای خود را به مدیری دیگر که لایق تر و شایسته تر است خواهد داد.