در جلسه‌ای که با هدف تعیین تکلیف امور حفاظتی و مدیریتی جنگل‌های آموزشی پژوهشی شمال کشور و با حضور مدیران سازمان جنگل‌ها و دانشکده منابع‌طبیعی ساری تشکیل شد بر تداوم همکاری مشترک فنی – حفاظتی بین دو بخش تاکید شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، در این جلسه که به میزبانی شورای عالی جنگل و مرتع و با حضور تنی چند از مدیران دست اندرکار از دانشکده منابع طبیعی ساری تشکیل شد، مباحث مربوط به امور فنی – حفاظتی جنگل‌های در اختیار دانشکده‌های چهارگانه علوم منابع‌طبیعی شمال کشور به بحث و بررسی گذاشته شد و نهایتا با رویکرد مشارکتی و توسعه ارتباطات بخش های اجرا و آموزش و تحقیقات، تصویب شد امور حفاظت عرصه های جنگلی تحت اختیار دانشکده‌های مزبور، به آنها محول شود.

همچنین با عنایت به نقش پیشران دانشکده‌های علوم منابع‌طبیعی در مباحث علمی و تحقیقاتی و در راستای بکارگیری هر چه بیشتر علوم و تجهیزات بروز در حفاظت از جنگل های هیرکانی تصویب شد تهیه طرح مدیریت عرصه های جنگلی مذکور، توسط بخش دانشگاه انجام شود و با تصویب کمیته های فنی ادارات کل منابع‌طبیعی استان‌های شمالی، توسط بخش دانشگاهی اجرایی شود.